Archív značky pro: čip

Evropský parlament zveřejnil studii o povinných čipových implantátech pro občany EU

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi ZDE:

7.2.2023

Jde o další údajnou konspiraci, která se tím jen naplňuje?

Více zde: https://www.vsechno-je-jinak.eu/cipova-totalita/cipovani-v-cesku/

Připomínám, že například ve Švédsku mají čip pod kůží na ruce mezi palcem a ukazováčkem již desetitisíce lidí – zatím ještě dobrovolníků.

Čip by byl samozřejmě logickým způsobem jak zajistit sloučení vašeho ID s digitální měnou a sociálními kredity. Čip pod kůží nemůžete ztratit jako průkazku či mobil. Dalo se tedy očekávat, že tato otázka bude po nějaké době testování na pořadí dne jako „nový normál.“

Připomínám, že Švédové mají v čipu pod kůží nejen všechny existující doklady a platební kartu, ale slouží i jako očkovací průkaz, takže záznamy o aplikaci genových injekcí nemají uloženy v mobilu, ale v ruce.

Jde navíc samozřejmě o jedince, kteří se jsou ochotni plně oddat jakémukoli experimentu – včetně toho genetického. Lze tedy předpokládat, že mají aplikovány všechny dostupné „boostery.“

To, že plány na očipování všech občanů 4. říše připravuje EU již téměř 6 let, není nic podivného. EU nebyla založena pro dobro Evropanů, ale pouze proti nim. Tento totalitní moloch tak schválí vše, co by mohlo Evropanům jakkoli uškodit – od řízené muslimské invaze, přes zelený úděl, covidovou diktaturu, posilující cenzuru až po totální likvidaci národních států.

Zavádění plánovaného digitálního otroctví, jehož cílem je zřízení neofeudální společnosti, je tedy celkem logickým završením všeho výše uvedeného.

EU by povinné čipy dávno zavedla, ale brání jí v tom stávající legislativa. Ta však bude letos na jaře konečně prolomena. Ano, jsme zpět u změny Mezinárodních zdravotních předpisů WHO.

WHO již může zadat čipy jako povinné – třeba jen kvůli sledování očkování. Divíte se tedy, že právě EU patří k těm, kdo nejvíc tlačí na schválení nových pravidel WHO? Zde máte odpověď na otázku: „Cui bono?“

Kdo bude mít největší prospěch z převzetí moci WHO?

EU se povinnou implantací čipů zabývá od roku 2017 a zveřejnila hloubkovou studii zkoumající technologii a překážky, které je třeba překonat, aby byla populace očipována. Studii najdete zde.

Publikace se jmenuje:

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKU – ODBOR A: HOSPODÁŘSKÁ A VĚDECKÁ POLITIKA Použití čipových implantátů u pracovníků

Shrnutí studie zní:

Abstrakt: Tento článek stručně vysvětluje technologii čipových implantátů RFID, zkoumá současné aplikace a zvažuje právní, etické, zdravotní a bezpečnostní otázky v kontextu jejich potenciálního využití na pracovišti.

KDO TO VYTVOŘIL?

Tento dokument připravila společnost Milieu/IOM Ltd jménem Výboru pro zaměstnanost a sociální věci Evropského parlamentu.

KDO TO OBJEDNAL?

Tento dokument si vyžádal Výbor pro zaměstnanost a sociální věci Evropského parlamentu (EMPL).

ZJIŠTĚNY PRÁVNÍ PROBLÉMY

Právní otázky: I když jsou relevantní i jiné právní předpisy, zdá se, že hlavní právní obavy ohledně povinného používání čipů RFID na pracovišti vyplývají z legislativy na ochranu údajů a lidských práv.

I kdyby bylo používání RFID čipů skutečně dobrovolné, tato legislativa by byla stále relevantní, zejména z hlediska ochrany dat. V případě dobrovolných žádostí by bylo třeba zajistit, aby použití bylo skutečně dobrovolné a aby ti, kteří odmítnou být čipováni, nebyli penalizováni nebo aby na ty, kdo jsou k účasti vyzváni, nebyl vyvíjen žádný tlak (přímý či nepřímý).

Etické obavy se překrývají s právními argumenty, etické obavy částečně vyplývají z článků 1 a 3 Listiny základních práv EU, které se týkají nedotknutelnosti lidské důstojnosti a lidského těla.

Pozor, změna MZP umožní EU očipovat občany!

Přínosem pro globalisty, kteří jasně chtějí kontrolovat pomocí čipů své občany, jsou dodatky MZP a/nebo Pandemická smlouva WHO. IHHC se sešel v lednu, aby formalizoval změny Mezinárodních zdravotních předpisů WHO a ty by mohly být přijaty do května 2023.

Tyto změny umožní pozastavení článků 1 a 3 Listiny základních práv EU. To překonává právní a etické úvahy, které by jinak povinné čipování občanů EU představovalo jako překážku této hrozné, neetické a nemorální sítě brandingu jejích občanů.

O tom, že čipování bude fungovat i jako očkovací průkaz, který chtějí zavést, není pochyb.

ETICKÉ PROBLÉMY

„Další etické otázky se týkají otázek zdraví a bezpečnosti, účinnosti technologie jako bezpečného systému, rovnosti a volby a (opět souběžně s právními otázkami) náboženských zájmů.

OBAVY O ZDRAVÍ

Samotná studie vyvolává obavy o zdraví a bezpečnost.

„Obavy týkající se zdraví a bezpečnosti Obavy o zdraví a bezpečnost čipových implantátů RFID byly vzneseny ve čtyřech hlavních oblastech: karcinogenita, migrace, interakce se signály MRI a důsledky pro farmaceutickou účinnost. Neexistují žádné systematické studie o zdravotních účincích u lidských nositelů. Existuje řada zpráv o karcinogenních účincích, zejména u určitých kmenů myší. Zdá se však, že je to pravděpodobně způsobeno zvláštní citlivostí tohoto druhu a nejedná se o mezidruhový jev. Možné mechanismy znamenají, že podobné účinky u lidí se jeví jako nepravděpodobné (i když je vzhledem k současnému stavu znalostí nelze zcela vyloučit).

Nebojte se, váš čip implantujeme jinam

„Tento problém lze snadno překonat umístěním čipů do oblastí těla, kde pravděpodobně nebude potřeba skenování.“ Předpokládá se, že mezidruhové rozdíly ve vlastnostech subdermálních vrstev činí významnou migraci nepravděpodobnou, i když to nelze kategoricky vyloučit.“

Kde je pro Evropany nejlepší místo na čipování?

„První zprávy o implantovaných čipech navrhovaly jako místo vpichu horní část paže, i když se zdá, že novější aplikace upřednostňují kožní řasu mezi palcem a ukazováčkem (obvykle levá ruka u dominantních praváků). To má výhodu v tom, že je relativně nenápadné a méně pravděpodobné, že způsobí významnou migraci kvůli anatomickým rysům ve srovnání s horní částí paže.

RFID štítky v léčivých přípravcích v oběhu

Studie uvádí vedlejší účinek, který by mohl pocházet z matoucích štítků RFID ve farmaceutických výrobcích.

„Zdá se, že obavy z dopadu technologie RFID na účinnost léků pramení z navrhovaného použití štítků RFID jako bezpečnostního opatření k identifikaci obalů na léky. To by znamenalo skenování celého vzorku. Riziko nárazu in vivo při skenování látky cirkulující v krevním řečišti při krátkém hledání RFID čipu by bylo extrémně nízké, protože během skenování by byla exponována pouze malá část látky.

Bezpečnostní problémy

Zdálo se, že autoři mají obavy, že by někdo mohl obejít jejich čipový systém klonováním, deaktivací, úpravou tagů a odposloucháváním těl Evropanů.

„Možné bezpečnostní problémy: Zdá se, že čipová technologie RFID (která je v podstatě podobná té, která se používá u kreditních karet a podobných systémů čipových karet) není v současné době zcela bezpečná. Mezi bezpečnostní problémy patří odposlouchávání, klonování, deaktivace a neoprávněné úpravy čipů. Přestože od počátečního vývoje byla propagována řada schémat pro zvýšení bezpečnosti, obvykle zahrnujících nějakou formu šifrování, v literatuře se zdá, že jakýkoli nápad rychle uchopí další výzkumníci, kteří hlásí možnost obejít navrhované bezpečnostní opatření.“

PASIVNÍ NEBO AKTIVNÍ. MUSÍME EVROPANY SPOJIT, ABY SI MOHLI ČÍST/ZAPSAT SVŮJ ČIP?

„Implantovatelné RFID čipy mohou být pasivní, což znamená, že je lze pouze číst, nebo aktivní, což znamená, že mohou ukládat data na čip a zařízení je může číst a zapisovat. I když existují čipy, které přenášejí signál (a lze je tedy použít pro sledování aplikací), požadavky na napájení pro taková zařízení znamenají, že musí být větší (aby obsahovaly baterii, která může uložit a poskytnout potřebné napájení) nebo musí být připojená na samostatný zdroj energie. Oba faktory hovoří proti jejich použití jako implantovatelných zařízení. V tomto článku jsou uvažovány pouze pasivní zařízení, ačkoli mnoho úvah souvisejících s jejich použitím platí i pro aktivní zařízení.

JAK JSOU TYTO ČIPY POHODLNÉ?

„Čip se skládá ze tří částí: integrovaného obvodu, zařízení, které napájí čtečku, a antény pro příjem signálů ze čtečky a přenos signálů do čtečky.

Pro použití u lidí (a zvířat) musí být zapouzdřeny v biokompatibilním materiálu (obvykle nějaký typ skla). Neimplantovatelná zařízení používaná pro komerční nebo zvířecí aplikace mohou být zapouzdřena v polymerech nevhodných pro implantaci lidem. Materiál čipu, který přichází do kontaktu s lidskou tkání, ji nesmí poškodit nebo vznítit nebo změnit její složení. Je třeba se vyvarovat nežádoucích lokálních nebo systémových účinků v lidském těle. Dále je zásadní chemická stabilita obalu kapsle, který musí mít dobrou odolnost proti napadení drsným vnitřním prostředím. V lidském těle probíhají hydrolytické, oxidační a enzymatické mechanismy, které mění chemickou strukturu polymerů a mohou vést k biodegradaci. Sklo a keramika vydrží vnikání plynů nebo kapalin po dlouhou dobu (definovaná jako propustnost), která se může pohybovat od měsíců až po desítky let, v závislosti na tloušťce materiálu.

EVROPANÉ JSOU „SPOJENÍ“ PROSTŘEDNICTVÍM ČIPŮ

„RFID čipy se používají jako součást systému, který se skládá ze čtyř komponent: – RFID čip (také nazývaný tag) uchovává informace o čipované osobě a odesílá tyto informace zpět do čtečky, když je odeslán signál se správnou frekvencí. ze čtečky RFID na čip pro dotazování.“

„Protože se jedná o VYSÍLAČ a ODPOVÍDÁČ, čipy RFID se nazývají ‚transpondéry‘. Jak již bylo zmíněno, existují dvě hlavní kategorie čipů. Pasivní čip čerpá svou elektrickou energii z elektromagnetických vln vyzařovaných čtečkou RFID.“

„Aktivní čip má vlastní baterii, což omezuje jeho životnost a vyžaduje další komponenty v zařízení. Oba typy čipů mají vlastní anténu (nebo cívku).

„RFID čtečka je zařízení, které vysílá elektromagnetický signál, na který reaguje jakýkoli RFID čip v dosahu, který pracuje na stejné frekvenci. RFID čip čerpá energii z tohoto signálu a odpovídá šifrovaným signálem. Čtečka RFID to dekóduje a předá výsledné informace do sítě.

  • SÍŤ přijímá dešifrované informace ze čtečky a předává je počítači ke zpracování. Někdy se místo sítě používá jednoduché rozhraní mezi počítačem a čtečkou.
  • POČÍTAČ (také nazývaný hostitel nebo řadič) ovládá čtečku RFID pomocí softwarových ovládacích prvků. Zpracovává informace přijaté ze sítě, aby dal operátorovi příležitost se rozhodnout.

No, zatímco Oxford a Londýn bojují s 15minutovým městem a celé Skotsko bojuje s 20minutovým městem, možná najdou nějakou útěchu pro Brexit.

Občané EU by však tuto informaci měli předávat dál, protože byla neprávem označena za konspirační teorii.

Zdá se ale, že Evropská unie se hodlá vydat touto temnou cestou. Odstranění překážek, které zatím brání označování občanů EU jako kusů dobytka je na dosah, protože již brzy budou schváleny dodatky MZP – WHO.

Zde je tedy další důvod pro to, aby si konečně většina Evropanů uvědomila, že změny MZP jsou tím nejhorším co se na nás momentálně chystá.

A všímáte si toho mlčení politiků? Tedy alespoň u nás toto téma nikoho nezajímá, zatímco například v Rakousku, Austrálii či USA to již řeší. Lze jen doufat, že se konečně někdo kompetentní probudí a zvedne se vlna nevole na celoevropské – a ideálně pak celosvětové – úrovni….

ZDROJ:Necenzurovaná Pravda, Slovanka https://necenzurovanapravda.cz/2023/02/evropsky-parlament-zverejnil-studii-o-povinnych-cipovych-implantatech-pro-obcany-eu/

Pomocí čipu RFID lze dálkově ze Země, přes pozemské vysílače, přes družice a antény na Měsíci ovládat každou věc, zvíře, ale hlavně každého člověka!

Více zde: https://www.vsechno-je-jinak.eu/cipova-totalita/cipovani-v-cesku/